Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://potratovatabletka.sk. Jej prevádzkovateľom je Asociácia za život a rodinu, o.z.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre

Ak vyplnéte kontaktný formulár, jeho obsah je zaslaný na náš email.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Pravidlá spracovania osobných údajov

Získavanie a spracovanie osobných údajov sa spravuje Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a naň nadväzujúcou vnútroštátnou legislatívou. Pred poskytnutím Vašich osobných údajov Asociácii za život a rodinu, o.z. (ďalej aj „AZZR“) si prosím prečítajte tieto pravidlá.

Práva dotknutých osôb

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má právo požadovať od AZZR ako prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď nás požiadate o zasielanie správ prostredníctvom tejto domény, alebo pri podpise petície či inej podpisovej iniciatívy, alebo inou formou, AZZR Vám bude zasielať e-mail so správami a výzvami týkajúcimi sa oblastí, ktorým sa venujeme. Doručovanie e-mailov môžete kedykoľvek zastaviť. Každý e-mail, ktorý dostanete, obsahuje pokyny, ktoré vysvetľujú, ako zastaviť prijímanie takýchto e-mailov. Ak chcete zrušiť odber, môžete nás kontaktovať aj na e-mailovej adrese info@zazivotarodinu.sk.

Zrušenie odberu emailu (unsubscribe) neznamená vymazanie Vašich osobných údajov, a neznamená ani, že Vás nebudeme kontaktovať poštou (čo prichádza do úvahy najmä u darcov). Ak si želáte úplne vymazať Vaše údaje, alebo inak upraviť pravidlá ich používania, napíšte nám na adresu info@zazivotarodinu.sk

Ak sa zmenia vaše osobné údaje, budeme radi, ak nás na to upozorníte. Môžete to urobiť zaslaním e-mailu na adresu info@zazivotarodinu.sk

Dôležité informácie

Prevádzkovateľ: Asociácia za život a rodinu, o.z., so sídlom Beňadická 3091/3, Bratislava, IČO: 50 66 22 10.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Tomáš Kováčik, PhD., predseda združenia, email:  info@zazivotarodinu.sk, tel.: 0908 219 591

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vzájomnej komunikácie, najmä zasielania správ (v elektronickej alebo inej podobe) o činnosti organizácie a dianí v tematických oblastiach, ktorým sa AZZR venuje, ďalej rôznych výziev na finančnú, podpisovú a inú podporu a šírenie pro-life a pro-rodinných myšlienok. V prípade poskytnutia daru pre AZZR sa osobné údaje používajú aj na zasielanie poďakovaní, výročných správ a informácií o činnosti AZZR, a to elektronicky alebo poštou. V prípade objednávky materiálov, letákov, kníh apod. sa osobné údaje spracujú aj za účelom vybavenia príslušnej objednávky a súvysiacej komunikácie.

V prípade získania osobných údajov pod petíciou, alebo inou podpisovou akciou, sa tieto osobné údaje používajú aj na účel odovzdania petície či inej podpisovej iniciatívy jej adresátom, a to v súlade s platnou právnou úpravou, ako aj následnú archiváciu týchto údajov na účely preukázania zoznamu podporovateľov petície a iných výziev, v prípade, ak to bude potrebné.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyslovený súhlas s takýmto spracovaním, alebo príslušné právne predpisy upravujúce petičné právo, právo sťažovať sa, podávanie pripomienok v legislatívnom procese, alebo inými formami sa obracať na so žiadosťami a výzvami na iné osoby, v prípade objednávok materiálov, letákov, kníh a pod. je právnym základom plnenie zmluvy.

Neposkytovanie informácií iným osobám: AZZR neposkytuje osobné údaje iným osobám; v prípade žiadosti o pomoc AZZR poskytuje nevyhnutné osobné údaje odborníkom, organizáciám či iným subjektom, ktoré môžu pomoc zrealizovať.
Z pravidla neposkytovania informácií iným stranám môžu existovať výnimky, a to vtedy, ak je zhromažďovanie údajov vykonávané za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy. V takom prípade by príjemcom bola tá osoba, ktorej je takáto výzva, petícia či iná podpisovaná iniciatíva adresovaná, o čom je dotknutá osoba vždy vopred upozornená a bez jej súhlasu nemôžu byť údaje poskytnuté.

Prenos údajov: Pokiaľ to bude oznámené v procese získavania údajov, osobné údaje môžu byť prenesené aj do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Mohlo by ísť najmä o prípad petície určenej medzinárodnej organizácii, alebo iný podobný účel.

Doba uchovania: Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú po dobu trvania organizácie, alebo jej právneho nástupcu, najdlhšie po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. V prípade skončenia zasielania správ a emailových newslettrov v budúcnosti bude o tom dotknutá osoba informovaná. Niektoré osobné údaje, ktoré boli zhromaždené za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy sa uchovávajú minimálne po dobu, ktorá je stanovená príslušnými právnymi predpismi. Údaje získané za účelom zasielania materiálov, lekátov, kníh a pod. sa spracúvajú po dobu trvania príslušného (osvetového alebo iného) projektu. Ak existujú osobitné povinnosti vzťahujúce sa na dobu uchovávania osobných údajov, tieto údaje sa uchovávajú minimálne po dobu predpísanú právnymi predpismi.

Profilovanie: U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.

Sprostredkovatelia: Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok, alebo osoba spracúvajúca on-line formuláre.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: osobné údaje získavame najmä na základe podpisu pod petíciou či inou podpisovou iniciatívou. V takomto prípade spracovávame údaje, ktoré nám dotknutá osoba sama poskytne, a to meno a priezvisko, titul, adresa pobytu, email. Pri niektorých podpisových iniciatívach (v závislosti od portálu, ktorý za týmto účelom využijeme) zhromažďujeme aj údaj o povolaní, prípadne rôzne údaje uvedené v poznámke, ktorú nám odkáže signatár petície. Pri darcoch zhromažďujeme aj údaje o výške a čase poskytnutých darov, čísle účtu a iných údajov, ktoré sa nachádzajú v bankovom výpise. Pri vyplnení žiadosti o zasielanie AZZR správ na tejto stránke www.zazivotarodinu.sk spracovávame meno a email osoby. Pri zasielaní materiálov, letákov, kníh a pod. spracovávame meno, adresu, telefón, email, účel použitia letákov, prípadne iné údaje poskytnuté objednávateľom.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.